Hoppa till innehåll

GDPR

Information om behandling av personuppgifter

GDPR, eller dataskyddsförordningen , är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. Dataskyddsförordningen kompletteras med andra regler, som gäller till exempel de krav som ställs på patientjournaler (Patientdatalagen) och de lagar som handlar om sekretess och tystnadsplikt.
Den här informationen syftar till att förklara hur Psykolog Anna Hallberg och Psykolog Maud Nilsson, Psykologerna på Södermalm hanterar dina personuppgifter. Om du har några frågor kring vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till Anna Hallberg eller Maud Nilsson.

Personuppgiftsansvarig

Anna Hallberg och Maud Nilsson är ansvariga för de personuppgifter som behandlas i samband med vårdkontakterna mellan dig och oss.
Kontaktuppgifter till Anna Hallberg är följande: Adress Swedenborgsgatan 39, nb, 118 27 Stockholm Tel 08-644 14 20. E-post: anna.hallberg@psykologerna.se
Kontaktuppgifter till Maud Nilsson är följande: Adress Swedenborgsgatan 39, nb, 118 27 Stockholm Tel 070-647 67 19. E-post: maud.nilsson@psykologerna.se

Ändamål och rättslig grund för behandling

Psykologerna på Södermalm använder de uppgifter du lämnar för att vi ska kunna ge dig en god och säker vård. De används också i det systematiska och fortlöpande patientsäkerhetsarbetet. Uppgifterna förs under vårdtiden löpande in i journalsystemet. Uppgifterna är också till för att vara en informationskälla för dig som patient.
Den rättsliga grund som vi har för att behandla dina personuppgifter är att hälso- och sjukvård är en uppgift av s.k. allmänt intresse, det vill säga en verksamhet som är grundläggande för att vårt samhälle skall fungera. Legitimerade psykologer är också skyldiga enligt lag att dokumentera vården genom att föra journal (bland annat enligt Patientdatalagen). Vår verksamhet, precis som alla vårdgivare, står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg och i händelse av deras tillsyn fyller patientuppgifterna en viktig funktion.

Lagringstid

Psykologerna på Södermalm kommer att radera dina personuppgifter i enlighet med reglerna i Patientdatalagen, dvs tidigast tio år efter den senast gjorda journalanteckningen.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker. Du har även, med de begränsningar som följer av Patientdatalagen, rätt att få dina personuppgifter rättade, att få uppgifterna raderade, att kräva att behandlingen av uppgifter i vissa fall begränsas, samt att i vissa fall invända mot behandlingen.

Mottagare av uppgifter

För alla patientuppgifter, både sådana du lämnar och sådana vi använder exempelvis i journalen, gäller reglerna om tystnadsplikt och sekretess. Reglerna om tystnadsplikt följs alltid av oss. Uppgifter lämnas till utomstående endast om du har samtyckt till detta. Om du samtycker kan det gälla: Andra vårdgivare – om du flyttar till ett annat landsting och ska få fortsatt vård där, försäkringsbolag och myndigheter.
I särskilda fall kan vi dock ha skyldighet enligt lag att lämna ut uppgifter, exempelvis när barn far illa, eller när grova brott har begåtts.

Rätten att lämna klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande vår behandling av dina personuppgifter.

Uppgifter som krävs enligt lag

Enligt Patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter ställs krav på ett visst innehåll i patientjournalen. De krav som ställs är att vi ska föra in uppgifter om din identitet, väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, de bedömningar vi gör, de planeringar som görs, och de åtgärder som genomförs. Vidare ställs krav på att vi anger vilken information som vi har lämnat till dig som patient, om val av behandlingsalternativ, utfärdade intyg och remisser samt ingående och utgående handlingar.