Hoppa till innehåll

Neurofeedback

Maxime Cerebrum Auge – Maxime Qualitatem Vitae Auge!

Optimera hjärnan – Optimera Livet

Neurofeedback är en banbrytande teknik som ställer oss ansikte mot ansikte med vår innersta dimension – hjärnan Barry Sterman

Neurofeedback är inte någon ny teknik eller metod. Dr. Joe Kamiya, University of Chicago och Dr. Barry Sterman, University of California började utveckla metoden i slutet av 1950- och i början av 1960-talet. De arbetade båda med ett NASA-projekt och tränade flera astronauter med neurofeedback i syfte att förbättra hjärnans förmåga att anpassa sig till förhållandena i yttre atmosfären. Numera finns många kliniker och institutioner som inkluderar neurofeedback i det kliniska arbetet.

Neurofeedback är den biofeedback-metod där man specifikt tränar hjärnan.
Träningen syftar till att optimera hjärnans självreglerande funktion med hjälp av ett databaserat program. Det är en smärtfri och icke-invasiv metod vilket betyder att ingenting tillförs personen som tränar. Hjärnan får spegla sig själv genom olika media och kan därmed optimera och reglera sina funktioner.

”Neurofeedback training is like Yoga for Your EEG” Mary Ammerman


Ett växande antal studier och kliniska rapporter har de senaste årtionden visat att neurofeedbackträning kan vara till hjälp för att lindra flertalet symtom förknippade med ett brett spektrum av psykologiska besvär, kognitiva störningar, hjärnskador mm.

Neurofeedback upprätthåller även goda funktioner hos åldrande
personer och vilken hjärna som helst kan tränas till att få förbättrade funktioner.

Hur går det till?

Innan neurofeedback-träningen påbörjas får man ge en grundlig
beskrivning av sina symtom, hälsohistorik och familjehistoria för att kunna
bestämma hur träningen ska utföras.

En eller flera sensorer placeras i på olika platser på huvudet med hjälp av en
saltbaserad ledande pasta. Hjärnvågorna avläses av en förstärkare och ett
datorbaserat instrument som bearbetar signalen och ger korrekt feedback
via en skärm, hörlurar och eventuellt en vibrerande kudde.

I de flesta fall tränar man 1-2 gånger i veckan. Träningssessionerna kan
variera mellan 15 och 30 minuter. Det är inte ovanligt att se en förbättring inom de första tio sessionerna. Neurofeedback är en inlärningsprocess. När hjärnan optimerats och det inlärda konsoliderats ger det fördelar som i allmänhet är långvariga och brukar vara bestående.

Bedömning sker kontinuerligt under träningstidens gång, framsteg ses då genom minskade besvärsgrad i dom symtom som framkommit under intervjun och andra beteenden.

Träningens effektivitet ses vanligen tidigt i processen. Det är dock inte möjligt att med säkerhet förutsäga att träningen kommer att vara framgångsrik för alla. Biverkningar är sällsynta och när de inträffar kan de tränas bort eller så försvinner dom automatiskt efter 48 timmar. Detta är principen för hjärnans plasticitet vilket all neurofeedback bygger på.

Varför fungerar det?

”Neurofeedback is observing and interacting with your brainwaves so that you can change them” Bessel van der Kolk

Hjärnan är otroligt anpassningsbar eller ”plastisk” och kan därför lära sig nytt
hela tiden. Hjärnan kan förbättra sin egen ”prestanda” när den får tillbaka sina egna signaler genom den feedback loop som träningen innebär. Genom att göra information tillgänglig för hjärnan om hur den fungerar och be den att göra justeringar gör den det. När hjärnan gör ett bra jobb med att reglera sig
själv, kommer personen att vara lugn, vaken och uppmärksam. Och som
med all annan kunskapsinhämtning tenderar hjärnan att behålla det den lärt sig,

Hur lång tid tar träningen?

Neurofeedback är en inlärningsprocess, och därför ses resultaten komma
gradvis över tid. Indikationer om framsteg kan vanligen ses inom tio till
tjugo sessioner om inte dessförinnan. Vad gäller utvecklingstrauma kan det krävas över hundra sessioner men den som tränar märker snart förbättringar som är gynnsamma för personen.

Hur ofta ska man träna?

Inledningsvis är det som med annan typ av träning, det är bra att träna ofta
och regelbundet. Vi rekommenderar att komma 2 gånger per vecka de första
fem veckorna och därefter kan man träna en gång per vecka.

För den som är skeptisk eller har en skeptiskt inställd omgivning hänvisar vi till den forskning och beprövad erfarenhet som finns kring neurofeedback.

www.sbu.se/sv/publikationer/region-hta/eeg-baserad-neurofeedback-som-behandling-for-post-traumatiskt-stressyndrom/

www.sebernfisher.com

www.treatmentoftrauma.com

www.ki.se/kind/kite-neurofeedback-och-arbetsminnestraning

www.eeginfo-europe.com

www.eeger.com

www.bfe.org

www.isnr.org